Yönerge

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 1. Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, 22.09.2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Hava Müze K.lığında Bulunan Uçak Ve Malzemelerin Hibe Ve Devredilmesi” adlı Protokol ile işletmesi Üniversiteye geçerek oluşan ve doğrudan Rektörlüğe bağlı bir birimdir.

Amaç

MADDE 2. Bu Yönergenin amacı, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkının kuruluş, örgütlenme, yönetim, işletme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 3. Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkının yönetilmesine, örgütlenmesine, faaliyet alanlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 4. Bu Yönergede geçen;

a)    Müdür: Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı Müdürünü,

b)    Park: Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı Birimini

c)     Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

d)    Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

e)    Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Havacılık Parkının Amacı Ve Faaliyet Alanları

Havacılık Parkının Amacı

MADDE 5. Havacılık Parkının amacı kent, bölge ve ülke insanlarına havacılık sevgisini aşılamak, havacılıkla ilgili alanlarda bilgi birikimlerini artırmak ve havacılığın gelişimine destek olmalarını sağlamak amacıyla; bilim iletişimi gerçekleştirmek, havacılık mirasına ait hava aracı, nesne ve bilgileri sergilemek ve havacılık mirasının öncülerini tanıtmaktır.

Havacılık Parkının Faaliyet Alanları

MADDE 6. Havacılık Parkının faaliyet alanları şunlardır:

a)    Toplumun havacılık konuları kapsamındaki farkındalığını, bilgisini ve havacılık sevgisini artırmak amacıyla eğitsel programlar ve etkinlikler aracılığıyla bilim iletişimi gerçekleştirmek,

b)    Model uçak kursları düzenlemek,

c)     Uzaktan kumandalı hava araçlarına ilişkin pilotaj eğitimi düzenlemek,

d)    Basit ev aletleri aracılığı ile havacılığa ilişkin, çocuk ve gençlere yönelik deney atölyeleri gerçekleştirmek,

e)    Havacılık konuları kapsamında deney setleri aracılığı ile bilim sergisi sunmak.

f)     3 Boyutlu filmler, artırılmış gerçeklik uygulamaları, etkileşimli masa ve ekranlar ile havacılık konuları kapsamında eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde bilgi transferi gerçekleştirmek.

g)    Havacılığın gelişmesine katkı sağlayan, tarihi değeri olan ve havacılık mirasına ait hava aracı, nesne ve bilgileri sergilemek,

h)    Ülkemiz ve dünya havacılık mirasının öncülerini tanıtıp onurlandırmak,

i)     Benzer amaçlar güden, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, diğer park ve müzelerden ilgili nesneleri alarak sergilemek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Havacılık Parkının Organları ve Görevleri

Havacılık Parkının Organları

MADDE 7. Havacılık Parkının yönetim organları Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8. (1) Müdür, Havacılık Parkının çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri (Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi) arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, m

isyon ve amaçlar doğrultusunda Havacılık Parkının etkin bir şekilde yönetilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

            (2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün Görevleri

MADDE 9. Müdürün görevleri şunlardır:

a)    Havacılık Parkının misyon, vizyon ve stratejik amaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapıp öneriler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

b)    Havacılık Parkının misyonu, vizyonu ve bu kapsamda belirlenen amaçlar doğrultusunda Parkı yönetmek ve ilgili faaliyetleri yürütmek,

c)     Müze görevlilerinin çalışma programlarını belirlemek, işbölümünü sağlamak ve denetlemek,

d)    Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

e)    Yönetim Kurulunda alınan kararları hayata geçirmek,

f)     Ulusal ve uluslararası ölçekte Parkı temsil etmek, benzer faaliyetler gösteren kurum ve kuruluşlar ile iletişim içinde olmak, Parkın faaliyet alanları kapsamındaki yerel ve küresel ölçekteki gelişmeleri takip etmek,

g)    Parkta sergilenen hava araçları ve diğer donanımın korunmalarını ve bakımlarının yaptırılmasını sağlamak,

h)    Doğal üyesi olduğu Yönetim Kurulu’na başkanlık yapmak,

i)     Parkın yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu’nun da görüşlerini alarak Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10. (1) Yönetim Kurulu Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Müdürün doğal üyesi ve başkanı olduğu, toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu için; Havacılık Ve Uzay Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim, Edebiyat ile Mimarlık ve Tasarım Fakültelerindeki öğretim elemanlarından birer üye seçilir. Yönetim Kurulunun 7. ve son üyesi Üniversitenin herhangi bir ünitesindeki öğretim elemanları arasından seçilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

            (2) Park Yönetim Kurulu yılda en az 3 kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)    Parkın misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ile politikalarını karara bağlamak,

b)    Parkın yatırım plan ve programlarını hazırlamak,

c)     İlgili çalışma yılındaki faaliyetler ve gelecekteki çalışmalar hakkında projeler önermek, ilke kararları almak,

d)    Parkın faaliyetlerine katkı sağlamak,

e)    Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşla ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temle ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f)     Gerekli hallerde Parkın faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

g)    Davet edildiğinde Parkın Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

Dördüncü Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- Parkın akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, proje ya da görevler bazında Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15- Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- Bu Yönerge hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.